DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH

INFORMACJA O OPŁATACH ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH

  1. Podstawa prawna

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939 z późn.zm.). Duplikaty o których mowa wyżej, wydaje się na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się  w archiwum szkoły.

  1. Wymagane dokumenty

Szkoła wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty (zniszczenia, zagubienia) oryginału świadectwa lub legitymacji szkolnej.

W  celu wystawienia duplikatu – należy złożyć:

  • Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (do pobrania w sekretariacie);
  • Podanie do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu świadectwa powinno zawierać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej (w przypadku kobiet również nazwisko panieńskie), adres do korespondencji, numer tel. oraz szczegółowy opis sprawy wraz z podaniem  roku ukończenia nauki. Na końcu podania musi znajdować się dopisek: „oświadczam, że nie posiadam oryginału świadectwa” oraz czytelny podpis osoby zainteresowanej;
  • Aktualne podpisane zdjęcie (w przypadku duplikatu legitymacji szkolnej);
  • Do wniosku lub podania o wydanie duplikatu należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.
  1. Opłaty

Opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa wynosi 26,00 zł

Opłata za sporządzenie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9,00 zł

zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2018 poz.1044 z późn.zm.), którą należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły.

Opłata za sporządzenie duplikatu nie podlega ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26

 

  1. Termin i sposób załatwienia

Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu szkoły,  duplikat świadectwa wydaje się nie później niż w terminie  do 10 dni roboczych.

Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub  na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.

Duplikat legitymacji szkolnej wystawia się nie później niż do 3 dni roboczych.