REKRUTACJA

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I

Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej

na rok szkolny 2019/2020

 

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków do oddziałów przedszkolnych zostały określone w załączniku do Zarządzenia Nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

 

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

od

22 lutego 2019

do

1 marca 2019

 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

od

5 marca 2019

do

22 marca 2019

od

od 1 sierpnia 2019

do

do 16 sierpnia 2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

od 25 marca 2019

do 27 marca 2019

 

od 19 sierpnia 2019

do 21 sierpnia 2019

 

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

do 29 marca 2019

 

 

23 sierpnia 2019

 

 Potwierdzenie przez rodzica /prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia   do 3 kwietnia 2019  do 27 sierpnia 2019
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

8 kwietnia 2019

 

 

30 sierpnia 2019

 

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków do klasy pierwszej zostały określone w załączniku do Zarządzenia Nr 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 15 stycznia 2019 r. sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

od 4 marca 2019

do 22 marca 2019

od 1 sierpnia 2019

do 16 sierpnia 2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

od 25 marca 2019

do 27 marca 2019

 

 od 19 sierpnia 2019

do 21 sierpnia 2019

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 29 marca 2019

 23 sierpnia 2019

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

 do 3 kwietnia 2019

 

 do 27 sierpnia 2019

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

 8 kwietnia 2019

 

30 sierpnia 2019

 Dokumenty

Karta zgłoszenia dziecka oraz wzory wymaganych oświadczeń i deklaracji są dostępne w sekretariacie szkoły.